Ważne: czerwonycyrkiel.pl wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest ,po uprzedniej informacji o takim zamiarze drogą  emaliową lub telefonicznie. Klient odsyła zakupiony u nas towar na nasz  adres przesyłka musi być dobrze zabezpieczona przed zniszczeniem  ,wysłana przez kuriera, towar nie może nosić śladów używania a jego  opakowanie musi być oryginalne.
 3. Zwracany towar musi być  odesłany z paragonem czy fakturą, bądź potwierdzeniem płatności. Tylko po spełnieniu tych warunków  jesteśmy zobowiązani zwrócić Klientowi całość kwoty wartości przedmiotu  Zwrot towarów jest na koszt Klienta, jak również nie zwracamy kosztów  pierwotnej wysyłki towarów.  W takim przypadku zwrot pieniędzy, obejmujący wyłącznie cenę towaru, zostanie dokonany na wskazany przez  Klienta rachunek bankowy najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od  otrzymania przesyłki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych  za pobraniem.

· WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Czerwony Cyrkiel ul. Orzechowa 24, 84-103 Łebcz
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:
- umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
- umowy dostawy następujących rzeczy(*)
- umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : ………………………………………………… ……………………………
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) : ………………………………………………… ……………………………
- Adres konsumenta(-ów) : ………………………………………………… ………………………………………

PROSZĘ O ZWROT NALEŻNOŚCI, KTÓRE UIŚCIŁEM NA NASTĘPUJĄCE KONTO:
………………………………………………………..
- Podpis konsumenta(-ów) : ………………………………………………… ……………………………………..

- Data : ………………………..

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał towar od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany kurierem, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Formularz reklamacyjny :
  FORMULARZ REKLAMACYJNY

  ..................., dn............. 20.... r.  DANE KLIENTA:
  Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................
  Adres: ........................................................................................................................................................
  e-mail: ........................................................................................................................................................
  tel. ..............................................................................................................................................................
  Nr rachunku bankowego..........................................................................................................
  PRZEDMIOT REKLAMACJI:
  Data nabycia towaru ..................................................................................................................................
  Nazwa towaru ............................................................................................................................................
  Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................................
  Nr karty gwarancyjnej ...............................................................................................................................
  Ogólna wartość towaru .............................. zł
  ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................
  DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
  (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
  (___) usunięcie wady,
  (___) obniżenie ceny,
  (___) odstąpienie od umowy.
  ......................................... ..................
  (czytelny podpis reklamującego)
  OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną,
  która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
  niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
  oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym
  przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
  sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
  przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie
  wymiany produktu.
  3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na
  koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z
  umową.
  4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
  wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
  5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
  niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym
  ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
  sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad
  lub usunięcia wady – art. 560 k.c.
  6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej
  zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku
  uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce
  wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu
  (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód
  zakupu).
  7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo
  usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż
  termin ten wynosi do 14 dni.
  8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient
  może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu ................. (koszt połączenia jak za
  połączenia lokalne).
  ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
  Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  Data otrzymania reklamacji .....................................
  Osoba rozpatrująca reklamację .....................................
  Data rozpatrzenia reklamacji .....................................
  Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ............................................................
  (Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)